AANBOD AAN DERDEN

Heeft jouw school of organisatie nood aan meer inzichten aan meet inzichten rond armoede? Onze beweging biedt ook vormingen en/of gespreksavonden aan. (€50/uur)

Voor meer info contacteer ons.


EIGEN PROJECT

SoulCards- 2017

SoulCards maken is een speelse manier om samen te zijn en iets moois en zinvols te maken. Je hoeft niet creatief of kunstzinnig te zijn om prachtige SoulCards te maken met een boodschap die je leven mooier maakt. Zeg dus niet te snel: “Ik kan dat niet, het is niet voor mij,…”. Iedereen kan het. Het is immers niet het resultaat dat telt, het is geen wedstrijd om de mooiste kaart te maken. We maken een kaart die ons iets zal zeggen.

De workshop start met een kleine uitleg. Daarna gaan we aan de slag met papier en schaar en maken een eigen kaart. Alle materiaal om de kaart te maken krijg je ter plekke. Deze kaart toont eigenlijk hoe jij bent of hoe jij wil zijn. Ze wil je iets zeggen. Daarom zijn ALLE kaarten mooi! Door de kaarten kunnen we aan elkaar onze gevoelens beter verwoorden en laten zien wat ons bezighoud.

Schermafbeelding 2017-07-18 om 14.32.16.png

 

Fotoworkshop ‘Uniek’ – 2015

 

Een vernieuwend project die inzet op kansengroepen via armoedevereniging Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen in Oostende. De heterogene werkgroep is een weerspiegeling van BMIK-O. Er zijn maandelijks bijeenkomsten waarbij de groep praktisch aan de slag gaat, maar ook meedenkt over fotothema’s. Dit stimuleert participatie en maatschappelijke betrokkenheid waardoor het project, door gans de werkgroep wordt gedragen. De unieke kijk en perspectieven van de werkgroep zorgen ervoor dat fotografie wordt geïntegreerd. Dialoog, in de werkgroep, is waardevol en levert veel inzichten en vriendschap op. De mensen in armoede leren met elkaar omgaan vanuit hun eigen referentiekader. Vaak hebben de leden ook allerhande vragen. Bijvoorbeeld: waar kan ik terecht voor huiswerkbegeleiding voor mijn kind? Waar kan ik kwaliteitsvolle tweedehands meubelen kopen? Op deze vragen wordt op een spontane manier ingegaan tijdens de werkmomenten.

De werkgroep is vertrouwd geworden met de vrijwilligers, er is een vertrouwensband opgebouwd met Lien, Lisa of Griet. Via het project is de stap om zijn/haar persoonlijk verhaal te brengen makkelijker geworden. Omgekeerd hebben de vrijwilligers en BMLIK-O, dankzij de inbreng en betrokkenheid van de werkgroep, zich verder kunnen ontwikkelen tot een lerende organisatie. De werkgroep is een klankbord waarbij de actieve inbreng onontbeerlijk is. Deelname aan dit eenjarig project is niet alleen op zich een leerrijke ervaring (praktijkgericht), maar vaak ook een eerste aanzet om te proeven van andere culturele activiteiten op een laagdrempelige manier.


SAMENWERKINGEN

Organisaties in Oostende

  • Inloopcentrum Kwiedam – CAW:

Een logistieke ondersteuning, waaronder gebruik van lokaal, kopieermachine, soepbedeling voor onze maandelijkse bijeenkomsten.  Op die manier geraken mensen in armoede in contact met het aanbod van het CAW en werkt dit drempelverlagend.  Om de twee jaar is er een groot  gezinsfeest “Komterbie” waarin ontmoeting centraal staat. Op 17 oktober gaan wij samen naar de herdenking aan de Steen te Gent.

Sint-Sebastiaansstraat 16A,
T 059/80.51.62,
jantjeb@tiscalitnet.be

Het welzijns- en armoedeplatform Oostende bestaat uit het sociaal huis Oostende en Stad Oostende, in samenwerking met samenlevingsopbouw, CAW en de armenverenigingen.  We gaan na welke zaken in het sociaal beleid onvoldoende aan bod komen en werken acties daaromtrent uit.

  • Samenlevingsopbouw ‘Ieders stem telt’

Via de prioriteitennota opgesteld in 2012, komen we om de 3 maanden bijeen om acties te organiseren i.f.v. de gemeenteraad.  Op die manier houden wij de prioriteiten aangegeven door verschillende kansengroepen warm en zetten we ze verder in de kijker.

  • Werkgroep ACW – straathoekwerk – ‘Waardige begrafenis’

We houden elkaar (ACW – CAW – Armoedewerking CM – straathoekwerk ) op de hoogte van de OCMW- begrafenissen.  De begrafenisondernemer neemt contact met ons op.  Er wordt steeds een dienst voorzien, bijpassende tekst wordt opgemaakt, vrijwilligers om de dienst bij te wonen worden uitgenodigd, buren worden verwittigd.  Zo hopen wij dat iedere burger die in Oostende sterft, een menswaardige begrafenis krijgt.

  • Project oog voor elkaar, verbindt elkaar

Een samenwerking tussen CAW, DGGZ, en BMLIK-O om mensen samen te brengen en aan de hand van workshops rond hun talenten, kunnen mensen  hun kwetsbaarheid naar boven laten komen op eigen ritme en tempo en daar waar nodig blijkt de juiste doorverwijzing krijgen.  We beogen in de eerste plaats een bredere netwerking en mensen uit hun isolement te halen.

  • WG Gezinszorg

In functie van de dialoogdag die doorgaat in april 2015 is er een werkgroep opgericht om dit voor te bereiden. Wij werken nauw samen met Jeroen De Bouvrie, hoofd sectorverantwoordelijken Ieper.  Op deze manier wordt deze dialoogdag constructief en diepgaand voorbereid

bovenlokale organisaties

  • Provinciaal Armoedeoverleg

Tijdens het provinciaal armoedeoverleg bespreekt iedere vereniging waar hij/zij mee bezig is.  Vanuit de provincie krijgen we dan ook input waar de accenten op liggen inzake armoedebestrijding. Tot dit overleg behoren niet alleen West-Vlaamse verenigingen, maar ook de welzijnsschakels, samenlevingsopbouw en straathoekwerk.  Op dit overleg wordt het thema voor de jaarlijkse trefdag gekozen in overleg met elkaar en met mensen in armoede.  Deze trefdag wordt in een aparte werkgroep uitgewerkt.

  • Team-West

Met alle verenigingen vanuit West-Vlaanderen wordt er om de 4 maanden bijeen gekomen.  In de voormiddag is er steeds intervisie en in de namiddag is er terugkoppeling vanuit de afgevaardigde voor de Raad van Bestuur vanuit het Vlaams Netwerk tegen armoede.

  • Vlaams Netwerk tegen armoede

Vanuit het Vlaams Netwerk tegen armoede krijgt de vereniging ondersteuning wanneer er nood aan is. Nu en dan is er contact met de vaste medewerker vanuit het Vlaams Netwerk en wordt de stand van zaken toegelicht.  Ook op het vlak van werkingsverslagen is er steeds mogelijkheid tot verduidelijking. In 2015 namen de BMLIK Oostende deel aan de forumdag van het Vlaams Netwerk rond het meerjarenplan.

  • BMLIK Gent

Administratieve ondersteuning en intervisie

  • ATD-Kust

Vanuit de BMLIK Oostende is er samenwerking met ATD-kust.  Zo is er de samenwerking geweest rond de vorming ‘budget in zicht’ op 24/11/2015

Schermafbeelding 2017-07-18 om 14.32.16.png