Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. We zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen!

Onze vzw is bijgevolg een samenwerking van mensen in armoede en medestanders die gebruik wil maken van de ervaring van de armsten om vanuit hun kennis structurele veranderingen in de maatschappij na te streven waardoor alle armen erop vooruitgaan.

Met de kennis die we opdoen tijdens de maandelijkse themabijeenkomsten en de huisbezoeken gaan we in dialoog met het maatschappelijke middenveld en de diensten om concrete voorstellen tot structurele en duurzame verandering te bespreken. Resultaten van deze dialooggroepen worden breder bekend gemaakt door een publicatie. Waar mogelijk laten we op de maatschappelijke dialoog een politieke dialoog volgen om wat regionaal mogelijk is, in Vlaanderen en België politiek te laten verankeren.

Omdat we er van uit gaat dat armoede universeel is, werken we graag samen met andere verenigingen die zich inzetten om de armoede uit de wereld te helpen. Zo werken we mee in het Welzijns- en Armoedeplatform van de stad Oostende, het provinciaal armoedeoverleg en het Vlaamse netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen.

We zijn een erkende Vereniging waar armen het woord nemen: dat betekent dat onze werking moet beantwoorden aan 6 criteria:

  1. We blijven armen zoeken

De vereniging moet zich actief blijven inzetten naar mensen in armoede om zo nieuwe mensen te bereiken met haar aanbod.

  1. Armen verenigen zich

De vereniging moet door ontmoetingen en activiteiten te organiseren mensen in armoede en mensen niet in armoede samenbrengen.

  1. Armen nemen het woord

De vereniging schept de voorwaarden om mensen in armoede het woord te laten nemen. Dat is niet enkel letterlijk te nemen: mensen kunnen bijvoorbeeld ook aan bod komen door te tonen wat ze kunnen of door een taak op zich te nemen en daarvoor erkenning te krijgen. Daarnaast geeft de vereniging mensen met armoede-ervaring de kans om deel te nemen aan haar beheersorganen.

  1. Werken aan maatschappelijke emancipatie

Emancipatie van armen is alleen mogelijk als ze een volwaardige plaats krijgen, verantwoordelijkheid mogen dragen en mee kunnen bepalen wat er rond hen gebeurt. De vereniging biedt daarvoor informatie en vorming aan, zowel voor mensen in armoede als voor mensen niet in armoede.

  1. Thematisch werken aan maatschappelijke structuren

De vereniging zoekt naar knelpunten waar mensen in armoede uitgesloten worden en gaat na in welke mate het beleid daarin een rol speelt. De vereniging formuleert voorstellen om de situatie aan te pakken en zoekt daarvoor themagerichte partners.

  1. Dialoog en Vorming

De vereniging gaat effectief in dialoog met diensten, instellingen, overheden en de hele samenleving en probeert ervoor te zorgen dat iedereen meer opkomt voor het respect voor mensen in armoede en voor hun gelijkwaardigheid. De vereniging gaat rond de beleidswerking in dialoog met externe actoren om inzichten te delen en naar een gedragen oplossing te zoeken.
Bron: Ons uitgangspunt is en blijft de tekst van Joseph Wresinski


Enkele mijlpalen in de werking, Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen Oostende vzw.

1984 – 22 november:

André De Cock komt in Gent voor het eerst samen met generatiearmen. Deze maan

delijkse bijeenkomsten zouden hen de mogelijkheid geven zich te verenigen en stappen te zetten op weg naar de bevrijding. Hun expertise van soms generaties ver zou het wapen worden in de strijd tegen de extreme armoede.

1987 – 17 oktober:

Père Joseph Wresinski onthult op het Trocaderoplein te Parijs, waar in 1948 de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens werd ondertekend, een marmeren gedenksteen voor de vele slachtoffers van extreme armoede en uitsluiting.

1994 – 17 oktober:

De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen plaatst een replica van “de steen” in Parijs op het Sint-Pietersplein te Gent.

Vanaf dan zullen jaarlijks op die dag mensen in armoede en medestanders daar samenkomen in de strijd tegen extreme armoede.

1996 – 12 juni:

André De Cock start met 6 vrijwilligers in Oostende een afdeling van de Beweging te Gent. Daarmee wil hij onderstrepen dat armoede een universeel gegeven is in elke gemeente, in elke stad.

1997 – 19 februari:

Na vele huisbezoeken en talloze contacten in de Oostende komen vrijwilligers en mensen in armoede voor het eerst samen in wat van dan af de “maandelijkse bijeenkomst” zou worden.

2000 :

Publicatie van de resultaten van de eerste dialooggroepen (De periode voor de plaatsing van de kinderen – Schulden – Tijdens de plaatsing van de kinderen en hun terugkeer naar huis) in het boek “Samen gaan we vooruit”

2011 – 27 december:

De Oostendse afdeling van de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen wordt een eigen vzw.

2012 – 26 november:

De B.M.L.I.K.-Oostende wordt erkend als Vereniging waar armen het woord nemen.

2015 – 25 september:

Publicatie van de resultaten van onze maatschappelijke dialogen “Een betere toekomst voor onze kinderen” en “Recht op waardig begraven worden”.

2015 november – 2016 maart:

maatschappelijke dialoog over “gezondheidszorg”

2015-2016:

Feest voor het 20-jarig bestaan met o.a.

  • De fototentoonstelling in C.C. De Grote Post “Foto-uniek”

  • De vakantieuitstap 2015 naar het Boudewijn-Seapark

  • Het feest-weekend in Heidepark Waasmunster

  • De vakantieuitstap 2016 naar Pairi Daiza